PKN
Evangelisch Lutherse Gemeente Breda e.o
 
Pagina 2 Staat der kerk lutherse gemeente Breda 1945

Pagina 2 Staat der kerk lutherse gemeente Breda 1945

met vermelding dankdienst m.b..t bevrijding na de oorlog.

Tevens vermeld: een Avondsmaalviering met 35 deelnemers. Anno 2013 waren dat er gemiddeld 11 deelnemers!

 
Aantal belijdend en doopleden 215 Lutherse Gemeente Breda in 1940

Aantal belijdend en doopleden 215 Lutherse Gemeente Breda in 1940

Foto blz. 1 van de Staat der Kerk van  de Lutherse Gemeente te Breda.

Staat der kerk had vaak 4 pagina's die ingevuld moesten worden.

 

 
2e Pag. Staat der Kerk Lutherse gemeente Breda 1941

Geen aanleiding tot feestviering. Alles sober, ook de kerstviering.
2e Pag. Staat der Kerk Lutherse gemeente Breda 1941

De lutherse gemeenten moesten tot 2012 elk jaar een overzicht sturen naar de Synode m.b.t. o..a. aantal leden en aantal diensten. Ook evt. bijzonderheden. Zo ook in 1942 over de situatie in 1941 ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

 

 
 

dienst in de Lutherse Kerk
datum en tijdstip 10-02-2019 om 10.30 uur
meer details

 
Tegen antwoord Lutherse Kerk Breda inzake Nashville-verklaring
Namens de kerkenraad spreken wij uit dat een ieder welkom is in de kerk, wie je ook bent of hoe je ook geaard bent. De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.
De regenboogvlagen zullen zoveel mogelijk uitgangen bij de protestantse kerken van Breda.
 
veranderingen lutherse sectie Breda
meer
 
Lutherroos (een van de vele versies)

In een brief van 8 juli 1530 aan Justus Jonas beschreef Luther zijn wapen:

"Het eerste zal een kruis zijn - zwart - in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft. Omdat men zo van het hart gelooft, dat het gerechtvaardigd wordt.
Zo'n hart zal midden in een witte roos staan, teken, dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft. Daarom zal de roos wit en niet rood zijn; de witte kleur is van de Geest en van alle engelen de kleur. Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld, omdat zulke vreugde in Geest en geloof het begin is van de toekomstige hemelse vreugde. En om zo'n veld een gouden ring, omdat zo'n zaligheid in de hemel eeuwig is en geen einde kent en kostbaarder is, dan alle vreugde en goederen, zoals goud de edelste en kostbaarste erts is."
 
Deel van de crypte onder de kerk voor de restauratie 2014.

De kerk en de crypte werden in 1964 op de lijst van monumentenzorg geplaatst. De kerk en crypte zijn in 1966-1968 gerestaureerd.
Het betreft hier de crypte voor de restauratie van 2013-2014.
 
Achterzijde van voormalige pastorie

 
Ingang naar de Lutherse kerk

 
Liturgische gedeelte

 
Luther Roos

In een brief van 8 juli 1530 aan Justus Jonas beschreef Luther zijn wapen:

"Het eerste zal een kruis zijn - zwart - in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft. Omdat men zo van het hart gelooft, dat het gerechtvaardigd wordt.
Zo'n hart zal midden in een witte roos staan, teken, dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft. Daarom zal de roos wit en niet rood zijn; de witte kleur is van de Geest en van alle engelen de kleur. Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld, omdat zulke vreugde in Geest en geloof het begin is van de toekomstige hemelse vreugde. En om zo'n veld een gouden ring, omdat zo'n zaligheid in de hemel eeuwig is en geen einde kent en kostbaarder is, dan alle vreugde en goederen, zoals goud de edelste en kostbaarste erts is."
 
Lezing Dr. S. Hiebsch over invloed lutherse traditie
27 september 2017 in de Lutherse kerk. Veemarktstr 11 Breda,
aanvang 19..30 uur, toegang is gratis.

Martin Luther 1517-2017: 500 jaar.
Ontstaan en verspreiding van de Reformatie.

Wereldwijd wordt dit jaar herdacht en gevierd dat 500 jaar geleden de reformatie van Martin Luther begon. Binnen enkele jaren veranderde Luther van een onbekende monnik in het kleine stadje Wittenberg in een ver buiten de grenzen bekende theoloog. Boegbeeld voor een groeiende groep aanhangers, ketter voor keizer en paus. Luthers reformatie veranderde niet alleen het kerkelijke, maar ook het poltiieke, met maatschappelijke en het culturele landschap van Duitsland. Ook in andere landen werden zijn ideeën spoedig overgenomen. In Denemarken werd al in 1536 de reformatie ingevoerd. In nederland bestaan er sinds 450 jaar lutherse gemeenten en de invloed van Luthers is hier al bijna 500 jaar tastbaar.
Dr. S. Hiebsch studeerde katholieke en protestantse theologie in Parijs, Tübingen, Amsterdam en Bonn.  ZIj is gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het Lutheranisme. Sinds 1 mei 2017 is zij Onderzoek van Luther en de geschiedenis van het Lutheranisme.
Info:
 
 
500 jaar Luther start ....
Op 31 oktober jongst geleden was ik bij de startbijeenkomst van 500 jaar reformatie. Er was veel te beleven: ’s morgens vond er de Lutherdag van de Lutherstichting en het genootschap voor in- en uitwendige zending plaats met dit jaar het thema ‘Heel de wereld’. De nieuwe scriba van de PKN, ds. René de Reuver, sprak over de katholiciteit van de kerk: niet alleen de rooms-katholieke kerk, maar ook wij als protestanten maken deel uit van de ene, heilige, algemene en apostolische kerk met allen die voor ons waren en allen die na ons komen. Dat raakt volgens ook nu nog de DNA van ons kerk-zijn:’net zo als onze katholieke medezusters en – broeders geven ook alle protestantische kerken steeds weer gestalte aan wat in deze, onze tijd kerk en geloof betekenen. En – zo besloot ds. de Reuver: "Alleen samen zijn wij kerk!" . En met samen kerkzijn was ook meteen de toon gezet voor het gedenken van 500 jaar reformatie: Van het conflict van toen bewegen wij in deze tijd toe naar gemeenschap, naar de dialoog met elkaar. In het podiumgesprek op de middag vond mgr. Hans van der Hende, de voormalige bisschop van Breda en huidige bisschop van Rotterdam, voor de oecumene van de toekomst soortgelijke woorden: " Voor het eerst in 500 jaar gedenken wij de reformatie samen. … Verenig d in gebed zijn wij samen dienstbaar aanwezig in onze wereld van nu. " Dat is de uitdaging. Passend daarbij en heel ontroerend was de live videoverbinding naar Lund waar Paus Franciscus - tijdsgelijk aan onze bijeenkomst – deel nam de gezamenlijke gebedsviering van de rooms-katholieke kerk en de leiders van de Lutherse wereldfederatie. U heeft misschien ook in de kranten de foto gezien waarop te zien is hoe Paus Franciscus de vrouwelijke Lutherse bisschop van Antje Ackelén omhelst. Voor mij een teken van hoop op toenadering in de toekomst die nu al begonnen is!
Annemarie Buda van de Hongaarse Lutherse kerk gaf een ontroerende en soms ook treurige schets van de situatie van vluchtelingen in een land, dat gedomineerd wordt door angst voor vreemden, door angst voor overheersing: Wat kun je als kerk, als gemeenten in zo een situatie als gemeenten, als kerken betekenen? Hoopgevende lichtblikjes waren de kleinschalige projecten die de kerken met subsidies alleen uit het buitenland en onder het wantrouwende oog van regering en bevolking toch door zet. Annemarie Buda vertelde ook over de kracht die zij en anderen uit de uit de internationale betrekkingen met andere kerken zoals de onze ervoer. Juist dan is het goed om wereldwijd met elkaar verbonden te zijn.
Verder stelde Kees Posthumus zijn nieuwe voorstelling ‘Kom naar voren’ over belangrijke mannen en vrouwen uit het protestantisme voor. Het is zeker een aanrader om deze voorstelling ook een keer naar Breda te halen!
Eveneens werd het startsein gegeven voor de estafette ‘Als een lopend vuur’ die gedurende het gedenkjaar alle provincies aandoet te beginnen met in november 2016 de provincie Limburg met het thema: De Bijbel, lees dit boek! Op 13 november zal er rondom het sola scriptura een grote bijeenkomst in Roermond plaats vinden. Meer informatie over deze bijeenkomst en de hele estafette vindt u onder www.500jaarprotestant.nl
Tenslotte wil ik u nog wijzen op Bahu men Bahu – schouder aan schouder – het diaconale project van dit jubileumsjaar van het Evangelisch Lutherse Synbode, de diaconie van Amsterdam en het Luthers Genootschap: Er wordt ingezamenld voor ‘Booten voor Batu’, voor de Batu eilanden, die nodig zijn om mensen en goederen tussen de Batu-eilanden te kunnen vervoeren. Met alle diaconieën samen willen wij ervoor zorgen dat er naast de eerste een tweede boot kan rijden! Laten wij daar ook in Breda de schouders onder zetten!
Tot zover nu eerst even deze impressie van deze indrukwekkende dag in Amsterdam en Lund!
Marlies Schulz
 
Wijziging Plaatselijke Regeling PGB Bredsa
Wijziging plaatselijke regeling
De kerkorde, bestaande uit ordinanties en generale regelingen, regelt het kerkelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland en haar gemeenten. Naast deze landelijke regels kent onze gemeente, zoals iedere kerkelijke gemeente, een eigen plaatselijke regeling. Daarin is, op basis van de landelijke kaders (de ordinanties), vastgelegd hoe de Protestantse gemeente te Breda is georganiseerd, waar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen en op welke wijze bepaalde besluitvormingsprocessen behoren te lopen.
Op dit moment kent onze gemeente een drietal wijkkerkenraden, die verantwoordelijk zijn voor veel pastorale en liturgische zaken. In de wijkgemeente Midden-Zuid bestaan bovendien wijkraden per kerkgebouw. De Algemene Kerkenraad (AK) fungeert als een koepel, waarin behalve de wijkkerkenraden ook de colleges van kerkrentmeesters en diakenen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er enkele taakgroepen, zoals de commissie Lutherana en de redactiecommissie van S’amen. Door de huidige opbouw van de AK voelen leden zich vooral vertegenwoordigers van het orgaan waaruit zij zijn voorgedragen en minder ambtsdrager met verantwoordelijkheid voor heel Protestants Breda. Daarnaast betekent het werken met wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad dat veel vraagstukken, zowel in de wijken als in de AK moeten worden besproken.
Daarom heeft de AK uitgesproken dat een aanpassing van de plaatselijk regeling wenselijk is. Het nu voorliggende voorstel gaat uit van één kerkenraad waarin alle ambtsdragers zitting hebben. Het wordt mogelijk gemaakt dat de kerkenraad in een kleine samenstelling (kleine kerkenraad) bij elkaar komt om binnen de door de (grote) kerkenraad vastgestelde beleidslijnen en begroting aanvullende besluiten te nemen. Hiernaast functioneren nog steeds de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, alsmede sectieteams en taakgroepen. De sectieteams hebben hun basis in de vier kerkgebouwen en kunnen zelf, naar eigen inzicht, de organisatie van de werkzaamheden in "hun" wijk regelen. De colleges, sectieteams en taakgroepen hebben een afvaardiging in de kleine kerkenraad zodat de onderlinge communicatie gewaarborgd is.
De Algemene Kerkenraad heeft voor dit model gekozen omdat de Protestantse Gemeente Breda aan de vooravond staat van belangrijke besluiten over de wijze waarop we in de toekomst kerk willen zijn. Voor deze besluiten is draagvlak nodig. Een belangrijke manier om draagvlak te krijgen is dat in een open gesprek, waarbij alle ambtsdragers aanwezig kunnen zijn, de argumenten worden gewisseld en uiteindelijk een besluit wordt genomen. Daarbij geldt dat alle ambtsdragers dan een eerste verantwoordelijkheid dragen voor heel Breda en niet alleen voor een wijk of deelonderwerp.
Alvorens de Algemene Kerkenraad de nieuwe regeling definitief vaststelt wordt die, zoals dat formeel heet, ter inzage gelegd zodat gemeenteleden er kennis van kunnen nemen en er, desgewenst, op kunnen reageren. De AK zal deze reacties meewegen alvorens een definitief besluit te nemen. De regeling is te vinden op de websites www.protestantsegemeentebreda.nl en www.noorderbeemden.nl. Ook liggen er enkele exemplaren in elk kerkgebouw of kunt u een exemplaar opvragen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Reinier Rijke, telefoonnummer 076-5417684 of email
Als u inhoudelijk wilt reageren op de regeling dan kan dat tot uiterlijk 30 september a.s.
Uw reactie kunt u sturen naar de scriba van de Algemene Kerkenraad via voornoemd emailadres of per adres Niklaasberg 6, 4822 SN Breda.
Namens de Algemene Kerkenraad: Leon Geschiere
 
 
 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland een feit
Onlangs in april 2016 is de notariële akte ondertekend m.b.t. de samenvoeging van de Luhterse gemeenten Brabant, Nijmegen en Zuid-Limburg. De nieuwe gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad bestaande uit de voormalige kerkenraadsleden van Luhters Brabant, aangevuld met twee kerkenraadsleden uit Nijmegen en Zuid-Limburg. Er is tevens een college van kerkrentmeesters en een college van diakenen. In het gebied bevinden zich 5 kernen waar door een of meerdere commissies werkzaam zijn. De kerkgebouwen staan in Heusden, Heerlen en Nijmegen.  Bijeenkomsten zijn er verder in Eindhoven en Bergen op Zoom.
www.luthersbrabant.nl   www.luthersnijmegen.nl   www.lutherslimburg.nl


 
 
Er is een nieuw gemeenschappelijke liturgie RK en LWF
Nieuw boek/document over toenadering RK en LWF.
een gemeenschappelijke liturgie van lutheranen en rooms-katholieken ontwikkeld die geschikt is om te gebruiken in het kader van de herdenkingen van 500 jaar Reformatie in 2017. De Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Pauselijke Raad voor de promotie van de christelijke eenheid hebben lutherse kerken en rooms-atholieke bisschoppen- conferenties over de hele wereld uitgenodigd om daar gebruik van te maken.
In een gezamenlijke brief van dr. Martin Junge (LWF) en kardinaal Kurt Koch (Pauselijke Raad) wordt het gemeenschappelijk gebed (common prayer) geïntroduceerd. Het is het eerste liturgische document dat door lutheranen en rooms-katholieken samen is ontwikkeld. Het neemt het eerder verschenen rapport ‘Van conflict naar gemeenschap’ als uitgangspunt. Het gemeenschappelijk gebed bevat materiaal dat aangepast kan worden voor locaal liturgisch en muzikaal gebruik vanuit beide tradities.
‘Dit gemeenschappelijk gebed markeert een speciaal moment in onze gemeenschappelijke reis van conflict naar gemeenschap. We zijn dankbaar u uit te nodigen om deel te nemen aan deze reis in het getuigenis van de genade van God in de wereld’, schrijven Junge en Koch in een begeleidende brief aan hun kerken.
Het gemeenschappelijk gebed is een praktische gids voor een gemeenschappelijke herdenking van 500 jaar Reformatie. Het is gestructureerd om de thema’s van dankzegging, boete, en toewijding tot het gemeenschappelijk getuigenis. Doel is enerzijds dankbaarheid uit te drukken voor de gaven van de Reformatie en anderzijds vergeving te vragen voor de gescheidenheid van de twee kerkelijke tradities die volgde op de Reformatie.
Er zijn allerlei voorbeelden van liederen opgenomen vanuit diverse multiculturele contexten; er worden suggesties gedaan voor bijbellezingen en andere teksten, die de gezamenlijke vreugde weergeven van het geloof, van boetedoening en van het verlangen om samen te dienen en te getuigen in de wereld.

In hun brief wijzen Junge en Koch er op dat het jaar 2017 ook vijftig jaar markeert van een dialoog tussen rooms-katholieken en lutheranen. LWF en Pauselijke Raad zullen samen in oktober 2016 een oecumenische herdenking organiseren in Lund (Zweden), waar de LWF in 1947 werd opgericht.

Foto: Junge (links) en Koch bij de presentatie
Bron: website lutheranworld
 
Nieuwsflits vanuit de Algemene Kerkenraad
16 juni 2015
Hierbij ontvangt u de Nieuwsflits van juni 2015 naar aanleiding van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 15 juni 2015.

Problemen.
Zoals ik u al terloops gemeld had in de extra Nieuwsflits van donderdag 4 juni jongstleden, zijn er bestuurlijke problemen ontstaan binnen de PGB. Deze problemen hebben te maken met verschillende inzichten ten aanzien van bepaalde zaken – zeker ook die het veranderingsproces betreffen – en hebben helaas geleid tot soms persoonlijke conflicten. Een en ander heeft mede tot gevolg gehad dat vorige week vier leden uit het College van Kerkrentmeesters besloten hebben hun functie neer te leggen. Het betreft het voltallige moderamen van het College van Kerkrentmeesters (de heren Pieter Flach, Gijs Kuijpers en Piet Huizing) en de heer Pico Rozendaal. Het stemt droevig

- en tevens tot nadenken - dat binnen onze PGB een conflict zo hoog is opgelopen dat er blijkbaar geen andere uitweg meer was, dan het opstappen van vier zeer kundige en betrokken leden, die met volledige inzet het afgelopen jaar/de afgelopen jaren voor de PGB en het veranderingsproces gewerkt hebben.

Op de vergadering van de AK is langdurig stil gestaan bij de ontstane situatie. Na uitgebreide discussie heeft de AK unaniem besloten tot:

Het instellen van een ‘afkoelingsperiode’ op bestuurlijk niveau (in kerkelijke termen heet zoiets een ‘moratorium’). Dit betekent concreet dat de AK in die periode geen stappen zal zetten, geen vergaderingen zal houden en geen besluiten zal nemen ten aanzien van het veranderingsproces, de bestuurlijke crisis door het opstappen van veel leden in AK en CvK, of wat dan ook. Hetzelfde wordt met klem gevraagd aan alle andere partijen die bij het veranderingsproces betrokken zijn. Gelukkig is er door de zomerperiode deels al sprake zijn van een ‘natuurlijk moment voor afkoeling’. De afkoelingsperiode zal duren tot 21 september, de dag waarop de eerste vergadering van de AK is gepland na de vakantie. Uiteraard zullen alle ‘gewone’ zaken doorgang vinden. Er zullen gewoon kerkdiensten gehouden worden in de wijken en ook de zomerdiensten in de Grote Kerk gaan gewoon door.

De AK heeft verder besloten (als enige uitzondering op bovenstaande) om op zoek te gaan naar een tijdelijke externe voorzitter, die enerzijds het veranderingsproces vanaf 21 september weer ‘op de rails moet zien te krijgen’ en anderzijds moet gaan zorgdragen voor de bemensing van de AK, waar het de opengevallen plaatsen betreft. Een delegatie vanuit de AK zal in de komende weken de mogelijke opties daartoe onderzoeken.

Het doel van een afkoelingsperiode moge duidelijk zijn: de tijd nemen om alle emoties te laten wegebben, zodat we straks met meer ‘wijsheid’ en met meer respect voor elkaar, in gezamenlijkheid, het noodzakelijke veranderingsproces tot een goed einde weten te brengen.

Beheerszaken.

De vergadering heeft een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van de conceptjaarrekening 2014 (onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de Kascommissie), waaruit een exploitatie tekort van 186.000 euro blijkt. De jaarcijfers zullen in september in S’Amen gepubliceerd worden en pas daarna kan de vergadering een definitief besluit nemen.

Studentenpastoraat.

Tot onze grote teleurstelling hebben we vanuit Utrecht te horen gekregen dat het contract met onze studentenpastor, ds Niels den Toom, niet verlengd kan/mag worden. Dit heeft te maken met nieuw beleid in Utrecht, dat het onmogelijk maakt om aan studentenpastores een vast contract te geven. Er zou wel geld beschikbaar zijn voor een nieuwe, andere studentenpastor. De vergadering is hierover buitengewoon ontstemd. Niels heeft meer dan

2 jaar lang keihard gewerkt om een netwerk op te bouwen, hetgeen gelukt is. Zijn werkwijze begon overduidelijk vruchten af te werpen. De AK acht het niet reëel (een verspilling van tijd en geld) om met een andere studentenpastor opnieuw te beginnen. Er is besloten om tezamen met een aantal andere steden, die geconfronteerd zijn met hetzelfde beleid, op te trekken in de contacten met het Landelijk Dienstencentrum. Namens de AK zal mevrouw Kathinka Minzinga contactpersoon worden.

Lutherse Kerk.

De vergadering heeft besloten om de eindevaluatie van het project Lutherse Kerk en het besluit over het al dan niet continueren van de activiteiten in de Lutherse Kerk met een ½ jaar uit te stellen tot juni 2016.

Afscheid.

Aan het eind van de vergadering is afscheid genomen van de heren Pieter Flach en Pico Rozendaal. De voorzitter prees hun buitengewone inzet en benadrukte dat hun expertise node gemist zal worden. Ook de voorzitter werd bedankt voor haar inzet.

Tot Slot.

Ondanks het feit dat het een moeilijke vergadering was, waarin langdurig stilgestaan werd bij verdrietige zaken binnen de PGB, was de sfeer goed en constructief. Hierdoor konden de leden van de AK ondanks alles hoopvol en met vertrouwen in de toekomst, beginnen aan het zomerreces (dat dit jaar de kwalificatie van afkoelingsperiode krijgt).
Ik wens u allen namens de AK een heel goede zomer toe.
Namens de Algemene Kerkenraad Olda Bode-Nuis, voorzitter
 
sfeervolle crypte onder de lutherse kerk Breda

OVerigens zijn alle ruimten van de Lutherse Kerk te huur.

Voor info oa..

 

meer
 
Tijdens openingen van de kerk aansteken van kaarsjes

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.