PKN
Evangelisch Lutherse Gemeente Breda e.o
 
Schuilkerk? Verscholen achter huizen aan de Veermarktstraat !

iedereen is uitgenodigd!
Schuilkerk? Verscholen achter huizen aan de Veermarktstraat !

De Evangelisch-Lutherse kerk aan de Nieuwstraat diende als zgn. 'schuilkerk'. De huidige kerk aan de Veemarktstraat/Stadserf is door de Lutherse gemeente sinds 1780 in gebruik. Het pand werd in 1777 aangekocht. De bovenbouw werd deels gesloopt en een nieuwe kerk met bijgebouw werd neergezet. De crypte eronder bleef intact. Onder de kerk bevindt zich een prachtig sfeervolle betegelde crypte met zgn. spijkertegeltjes... uniek in Zuid-Nederland.

 

 
Informatie en contacten Informatie en contacten

'De Evangelisch-Lutherse gemeenschap in Breda e.o. is een kleine, gastvrije en internationale gemeenschap  (sinds 21-4-2013 een bijzonder wijkgemeente van de protestantse gemeente te Breda en sinds begin 2017 een kern met een lutherse traditie binnen de Protestantse Kerk te Breda) voor jong en oud, veelkleurig in haar spiritualiteit en liturgie, waar het getuigenis van Christus centraal staat, zoals wij het vanuit de lutherse traditie beleven”.

Voor contact m.b.t. pastoraal, diaconaat, kerkbeheer of huur kunt terecht bij de volgende personen:
pastoraal mevr. ds. M. Schulz    .......................
diaconie mevr. H. Klaaysen-Siebrand ...........   06-41163093
secretaris 
Lutherse Gem.
dhr. J. Dijkshoorn .....................     of 
Verhuur kerk/crypte,zaal etc Joke Pelle, 
locatiemanager Lutherse Kerk
06-11782011

 
 

Email Lutherse Gemeente Breda:    
Website PGB mbt Lutherse Kerk Breda (commercieel): www.luthersekerkbreda.nl
 

 
 

Lutherse Eredienst
datum en tijdstip 12-03-2017 om 10.30
meer details

 
Lutherreis in de sporen van Maarten Luther
5 daagse reis van 1 t';m 5 maart 2017 i.k.v. Lutherjaar 2017, 500 jaar na publicatie van de 95 stellingen te Wittenberg.
Boeziek aan o.a. het geboortehuis en sterfhuis van Luther in Eisleben, Wartburg, Augustinerklooster en de Dom te Erfurt, concert Joha. Passion in de Petrikirche te Leipzig,.
Reis is per luxe touringcar en verblijf in ****hotel.
Voor informatie IC Productions Postbus 655   5000AR Tilburg tel 013-5363921.
 
 
Lutherreis in de sporen van Maarten Luther
5 daagse reis van 1 t';m 5 maart 2017 i.k.v. Lutherjaar 2017, 500 jaar na publicatie van de 95 stellingen te Wittenberg.
Boeziek aan o.a. het geboortehuis en sterfhuis van Luther in Eisleben, Wartburg, Augustinerklooster en de Dom te Erfurt, concert Joha. Passion in de Petrikirche te Leipzig,.
Reis is per luxe touringcar en verblijf in ****hotel.
Voor informatie IC Productions Postbus 655   5000AR Tilburg tel 013-5363921.
 
 
predikante mw M. Schulz 25 jaar predikante
Het is al weer 25 jaar geleden dat ze geordineerd werd door ds. P. Akerboom in Hamburg in de Petriekirche. Marlies Schulz kwam daarna in Nederland en daar is ze dan ook gebleven. Inmiddels bijna 12,5 jaar predikant in Breda.
Na afloop van de kerkdienst op 11 december 2016 werd daar even bij stilgestaan.
 
25 jaar kosteres mevr W. vd Bruggen
Afgelopen zondag 11 dec. 2016 is in de Lutherse Kerk gevierd dat onze kosteres 25 jaar bij ons diverse werkzaamheden heeft verricht. Na de kerkdienst werd zij, en ze wist nog van niets, met een smoes naar de rececptie gebracht in de zaal van de Luhterse Kerk. Daar wachte een ca 60 tal personen haar op. Na enkele toespraken, o.a. van onze predikante (die ook 25 jaar predikant is in NEderland) en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Haar werd een oorkonde uitgereikt en een spelt. Ook de wijkvoorzitter van de luhterse gemeente gaf haar een 'luhter-spelt". Haar man en dochter werden ook in het zonnetje gezet.
Al met al een geslaagde receptie.
 
500 jaar Luther start ....
Op 31 oktober jongst geleden was ik bij de startbijeenkomst van 500 jaar reformatie. Er was veel te beleven: ’s morgens vond er de Lutherdag van de Lutherstichting en het genootschap voor in- en uitwendige zending plaats met dit jaar het thema ‘Heel de wereld’. De nieuwe scriba van de PKN, ds. René de Reuver, sprak over de katholiciteit van de kerk: niet alleen de rooms-katholieke kerk, maar ook wij als protestanten maken deel uit van de ene, heilige, algemene en apostolische kerk met allen die voor ons waren en allen die na ons komen. Dat raakt volgens ook nu nog de DNA van ons kerk-zijn:’net zo als onze katholieke medezusters en – broeders geven ook alle protestantische kerken steeds weer gestalte aan wat in deze, onze tijd kerk en geloof betekenen. En – zo besloot ds. de Reuver: "Alleen samen zijn wij kerk!" . En met samen kerkzijn was ook meteen de toon gezet voor het gedenken van 500 jaar reformatie: Van het conflict van toen bewegen wij in deze tijd toe naar gemeenschap, naar de dialoog met elkaar. In het podiumgesprek op de middag vond mgr. Hans van der Hende, de voormalige bisschop van Breda en huidige bisschop van Rotterdam, voor de oecumene van de toekomst soortgelijke woorden: " Voor het eerst in 500 jaar gedenken wij de reformatie samen. … Verenig d in gebed zijn wij samen dienstbaar aanwezig in onze wereld van nu. " Dat is de uitdaging. Passend daarbij en heel ontroerend was de live videoverbinding naar Lund waar Paus Franciscus - tijdsgelijk aan onze bijeenkomst – deel nam de gezamenlijke gebedsviering van de rooms-katholieke kerk en de leiders van de Lutherse wereldfederatie. U heeft misschien ook in de kranten de foto gezien waarop te zien is hoe Paus Franciscus de vrouwelijke Lutherse bisschop van Antje Ackelén omhelst. Voor mij een teken van hoop op toenadering in de toekomst die nu al begonnen is!
Annemarie Buda van de Hongaarse Lutherse kerk gaf een ontroerende en soms ook treurige schets van de situatie van vluchtelingen in een land, dat gedomineerd wordt door angst voor vreemden, door angst voor overheersing: Wat kun je als kerk, als gemeenten in zo een situatie als gemeenten, als kerken betekenen? Hoopgevende lichtblikjes waren de kleinschalige projecten die de kerken met subsidies alleen uit het buitenland en onder het wantrouwende oog van regering en bevolking toch door zet. Annemarie Buda vertelde ook over de kracht die zij en anderen uit de uit de internationale betrekkingen met andere kerken zoals de onze ervoer. Juist dan is het goed om wereldwijd met elkaar verbonden te zijn.
Verder stelde Kees Posthumus zijn nieuwe voorstelling ‘Kom naar voren’ over belangrijke mannen en vrouwen uit het protestantisme voor. Het is zeker een aanrader om deze voorstelling ook een keer naar Breda te halen!
Eveneens werd het startsein gegeven voor de estafette ‘Als een lopend vuur’ die gedurende het gedenkjaar alle provincies aandoet te beginnen met in november 2016 de provincie Limburg met het thema: De Bijbel, lees dit boek! Op 13 november zal er rondom het sola scriptura een grote bijeenkomst in Roermond plaats vinden. Meer informatie over deze bijeenkomst en de hele estafette vindt u onder www.500jaarprotestant.nl
Tenslotte wil ik u nog wijzen op Bahu men Bahu – schouder aan schouder – het diaconale project van dit jubileumsjaar van het Evangelisch Lutherse Synbode, de diaconie van Amsterdam en het Luthers Genootschap: Er wordt ingezamenld voor ‘Booten voor Batu’, voor de Batu eilanden, die nodig zijn om mensen en goederen tussen de Batu-eilanden te kunnen vervoeren. Met alle diaconieën samen willen wij ervoor zorgen dat er naast de eerste een tweede boot kan rijden! Laten wij daar ook in Breda de schouders onder zetten!
Tot zover nu eerst even deze impressie van deze indrukwekkende dag in Amsterdam en Lund!
Marlies Schulz
 
Dienst te Waalwijk ivm Samenvoeging Lutherse Gemeente Zuid NEderland
Dienst ter gelegenheid vd Samenvoeging van Lutherse Gemeente Brabant, Zuid-Limburg en Nijmegen op 11 september 2016 te Waalwijk aanvang 15.00 uur.
Tevens intrede dienst van ds. .S. Freytag.

 
 
Wijziging Plaatselijke Regeling PGB Bredsa
Wijziging plaatselijke regeling
De kerkorde, bestaande uit ordinanties en generale regelingen, regelt het kerkelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland en haar gemeenten. Naast deze landelijke regels kent onze gemeente, zoals iedere kerkelijke gemeente, een eigen plaatselijke regeling. Daarin is, op basis van de landelijke kaders (de ordinanties), vastgelegd hoe de Protestantse gemeente te Breda is georganiseerd, waar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen en op welke wijze bepaalde besluitvormingsprocessen behoren te lopen.
Op dit moment kent onze gemeente een drietal wijkkerkenraden, die verantwoordelijk zijn voor veel pastorale en liturgische zaken. In de wijkgemeente Midden-Zuid bestaan bovendien wijkraden per kerkgebouw. De Algemene Kerkenraad (AK) fungeert als een koepel, waarin behalve de wijkkerkenraden ook de colleges van kerkrentmeesters en diakenen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er enkele taakgroepen, zoals de commissie Lutherana en de redactiecommissie van S’amen. Door de huidige opbouw van de AK voelen leden zich vooral vertegenwoordigers van het orgaan waaruit zij zijn voorgedragen en minder ambtsdrager met verantwoordelijkheid voor heel Protestants Breda. Daarnaast betekent het werken met wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad dat veel vraagstukken, zowel in de wijken als in de AK moeten worden besproken.
Daarom heeft de AK uitgesproken dat een aanpassing van de plaatselijk regeling wenselijk is. Het nu voorliggende voorstel gaat uit van één kerkenraad waarin alle ambtsdragers zitting hebben. Het wordt mogelijk gemaakt dat de kerkenraad in een kleine samenstelling (kleine kerkenraad) bij elkaar komt om binnen de door de (grote) kerkenraad vastgestelde beleidslijnen en begroting aanvullende besluiten te nemen. Hiernaast functioneren nog steeds de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, alsmede sectieteams en taakgroepen. De sectieteams hebben hun basis in de vier kerkgebouwen en kunnen zelf, naar eigen inzicht, de organisatie van de werkzaamheden in "hun" wijk regelen. De colleges, sectieteams en taakgroepen hebben een afvaardiging in de kleine kerkenraad zodat de onderlinge communicatie gewaarborgd is.
De Algemene Kerkenraad heeft voor dit model gekozen omdat de Protestantse Gemeente Breda aan de vooravond staat van belangrijke besluiten over de wijze waarop we in de toekomst kerk willen zijn. Voor deze besluiten is draagvlak nodig. Een belangrijke manier om draagvlak te krijgen is dat in een open gesprek, waarbij alle ambtsdragers aanwezig kunnen zijn, de argumenten worden gewisseld en uiteindelijk een besluit wordt genomen. Daarbij geldt dat alle ambtsdragers dan een eerste verantwoordelijkheid dragen voor heel Breda en niet alleen voor een wijk of deelonderwerp.
Alvorens de Algemene Kerkenraad de nieuwe regeling definitief vaststelt wordt die, zoals dat formeel heet, ter inzage gelegd zodat gemeenteleden er kennis van kunnen nemen en er, desgewenst, op kunnen reageren. De AK zal deze reacties meewegen alvorens een definitief besluit te nemen. De regeling is te vinden op de websites www.protestantsegemeentebreda.nl en www.noorderbeemden.nl. Ook liggen er enkele exemplaren in elk kerkgebouw of kunt u een exemplaar opvragen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Reinier Rijke, telefoonnummer 076-5417684 of email
Als u inhoudelijk wilt reageren op de regeling dan kan dat tot uiterlijk 30 september a.s.
Uw reactie kunt u sturen naar de scriba van de Algemene Kerkenraad via voornoemd emailadres of per adres Niklaasberg 6, 4822 SN Breda.
Namens de Algemene Kerkenraad: Leon Geschiere
 
 
 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland een feit
Onlangs in april 2016 is de notariële akte ondertekend m.b.t. de samenvoeging van de Luhterse gemeenten Brabant, Nijmegen en Zuid-Limburg. De nieuwe gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad bestaande uit de voormalige kerkenraadsleden van Luhters Brabant, aangevuld met twee kerkenraadsleden uit Nijmegen en Zuid-Limburg. Er is tevens een college van kerkrentmeesters en een college van diakenen. In het gebied bevinden zich 5 kernen waar door een of meerdere commissies werkzaam zijn. De kerkgebouwen staan in Heusden, Heerlen en Nijmegen.  Bijeenkomsten zijn er verder in Eindhoven en Bergen op Zoom.
www.luthersbrabant.nl   www.luthersnijmegen.nl   www.lutherslimburg.nl


 
 
Kerkmuziek Estafette Lutherdecade 2016-17
ESTAFETTE KERKMUZIEK en LUTHERDECADE 2016-2017
In het kader van 500 jaar reformatie wordt er een estafette georganiseerd door Nederland door de Protestantse Kerk in Nederland. Iedere maand een andere provincie en iedere maand een ander thema. Voor meer informatie over de thema’s: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/campagnes/2017-500-jaar-protestant/Paginas/Estafette-doe-mee.aspx
De stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek heeft een soortgelijk idee, maar dan in het kader van de kerkmuziek en werkt hierbij samen met de werkgroep Lutherdecade. De Lutherse kerk is een zingende en musicerende kerk en veel gemeentes hebben ideeën om iets met muziek te doen met de cantorij, met gelegenheidskoortjes of muzikanten.
De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek wil hierbij ondersteunen. Misschien heeft uw gemeente een idee, maar niet voldoende zangers, dan kan de Werkgroep wellicht helpen. Misschien heeft u wel zangers, maar geen dirigent. Kortom, verzin het maar.
Daarnaast zal er een nieuw Lutherlied gecomponeerd worden, dat op 31 oktober 2017 in alle Lutherse gemeentes ten gehore gebracht kan gaan worden.
In verband met de publiciteit zal de estafette min of meer aanhaken bij de estafetten van de Protestantse kerk in Nederland.
Kortom, laat ons weten wat uw plannen zijn en wat wij eventueel voor u zouden kunnen betekenen. Dit het liefst vóór 25 juni 2016 via
 
Er is een nieuw gemeenschappelijke liturgie RK en LWF
Nieuw boek/document over toenadering RK en LWF.
een gemeenschappelijke liturgie van lutheranen en rooms-katholieken ontwikkeld die geschikt is om te gebruiken in het kader van de herdenkingen van 500 jaar Reformatie in 2017. De Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Pauselijke Raad voor de promotie van de christelijke eenheid hebben lutherse kerken en rooms-atholieke bisschoppen- conferenties over de hele wereld uitgenodigd om daar gebruik van te maken.
In een gezamenlijke brief van dr. Martin Junge (LWF) en kardinaal Kurt Koch (Pauselijke Raad) wordt het gemeenschappelijk gebed (common prayer) geïntroduceerd. Het is het eerste liturgische document dat door lutheranen en rooms-katholieken samen is ontwikkeld. Het neemt het eerder verschenen rapport ‘Van conflict naar gemeenschap’ als uitgangspunt. Het gemeenschappelijk gebed bevat materiaal dat aangepast kan worden voor locaal liturgisch en muzikaal gebruik vanuit beide tradities.
‘Dit gemeenschappelijk gebed markeert een speciaal moment in onze gemeenschappelijke reis van conflict naar gemeenschap. We zijn dankbaar u uit te nodigen om deel te nemen aan deze reis in het getuigenis van de genade van God in de wereld’, schrijven Junge en Koch in een begeleidende brief aan hun kerken.
Het gemeenschappelijk gebed is een praktische gids voor een gemeenschappelijke herdenking van 500 jaar Reformatie. Het is gestructureerd om de thema’s van dankzegging, boete, en toewijding tot het gemeenschappelijk getuigenis. Doel is enerzijds dankbaarheid uit te drukken voor de gaven van de Reformatie en anderzijds vergeving te vragen voor de gescheidenheid van de twee kerkelijke tradities die volgde op de Reformatie.
Er zijn allerlei voorbeelden van liederen opgenomen vanuit diverse multiculturele contexten; er worden suggesties gedaan voor bijbellezingen en andere teksten, die de gezamenlijke vreugde weergeven van het geloof, van boetedoening en van het verlangen om samen te dienen en te getuigen in de wereld.

In hun brief wijzen Junge en Koch er op dat het jaar 2017 ook vijftig jaar markeert van een dialoog tussen rooms-katholieken en lutheranen. LWF en Pauselijke Raad zullen samen in oktober 2016 een oecumenische herdenking organiseren in Lund (Zweden), waar de LWF in 1947 werd opgericht.

Foto: Junge (links) en Koch bij de presentatie
Bron: website lutheranworld
 
De Tabernakel Beeld van Christus van David M. Levy

Dit boek beschrijft tot in detail de betekenis van de Tabernakel.


De Heere maakt duidelijk inde tabernakel Zijn verlossingswerk openbaar.

Een aanrader om het te lezen!
Elk onderdeel verwijst naar Gods verlossingwerk.

Je kan Hem alleen benaderen door een zondoffer. In Christus hebben wij de Hogepriester, een volmaakt zondoffer en toegang tot God voor iederen die op Hem vertrouwd.

Enkele aspecten uit het boek (echt er staat zoveel in !). De schrijver zei al dat hij veel tijd in stak om eea op papier te zetten omdat het veel uitzoekwerk was.
Enkele voorbeelden:

De koperen altaar symboliseert het verlossingswerk dat Christus voor ons aan het kruis heeft gedaan (waarbij iedereen die in Zijn vergoten bloed gelooft gerechtvaardigd wordt en vergeving van zonden ontvangt. Net zoals toen de Isrealieten niet voor God konden verschijnen zonder bij het koperen altaar te offeren, zo kunnen de mensen nu niet voor God verschijnen zonder de bediening van het kruis. Tim2:5. Daarom mede gezien stond het altaar voor de deur.

Wasvat voor de priesters. Hierin wasten ze zich. Het water was reflecterend door het oppervlak van het water wat zich in het vat bevond. Hun afbeelding was zichtbaar. Zo zag God hen. Nu, symboliseert het Christus als onze heiliging (Ef5). Wij geloven dat Christus ons voor Zijn dienst heeft gewijd en ons heiligt door ons te reinigen van de dagelijkse zonden).

Zware voorhang, het voorhangsel. De zware voorhang was de sccheiding tussen God en Priester (en het volk). Christus vertegenwoordigd het voorhang die de mensen van God scheidt. Bij zijn kruisiging scheurde het voorhang, m.a.w. de weg naar Hem werd geopend. Op het moment van de dood van Jezus Christus scheurde het voorhangsel (Math.27). Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Was dit een betekenis van God? Verkondiging aan het Joodse Volk en nu aan de wereld dat er een einde was gekomen van de bediening van het Joodse Priesterschap? (ik denk zelf niet want de Tempel komt terug, De Joden zijn nog steeds Knecht van God).
Maar voor ons was de scheiding weg. Jezus Christus had door Zijn verzoenend bloed de weg bereid, zodat de mensheid tot God kon naderen.

Reukaltaar met de vurige kolen en welriekende specerijen. Rook kringeld omhoog als symbool voor de geden van Gods volk. Christus, onze Hoge Priester, die als Middelaar voor de troon van de Vader staat en de gelovigen die een offerande des lofs offeren.

Zevenarmige kandelaar. Christus als licht der Wereld. Allen die in het Hem geloven zullen het het Licht des Levens hebben.
Ten slotte zijn de toonbroden (stond in het heilige aan de rechter kant) het spijsoffer en de 12 toonbroden symboliseren de 12 stammen van Israel. Christus die uit de hemel neerdaalde en allen die van Hem eten zullen in eeuwigheid leven.
Dit is echt een kort greep uit zijn boek.

 
 
tijdschrift Kerk&Isreal Onderweg verkrijgbaar !
Het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg is een informatiebron voor iedereen die interesse heeft in de verhouding van de kerk met Israël. Hierbij wordt uitgegaan van de onopgeefbare verbondenheid van de christelijke gemeenten met het Joodse volk.

Wat vindt u zoal in het blad? : bijbel-theologische bijdragen; nieuws over activiteiten in het land en publicatie en bijdragen geschreven door Joodse en christelijke auteurs.

InZicht: extra katern

Eén tot twee maal per jaar publiceren we een extra katern, InZicht. Dit katern behandelt een specifiek onderwerp of geeft achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het jaarthema. Zo verschenen er in de afgelopen jaren katerns over 'De mens als beeld van God', 'Onopgeefbaar verbonden en verzoening' en 'Israël en de Palestijnen'. De InZicht-katernen zijn te gebruiken voor persoonlijk inzicht, maar ook als gespreksonderwerp voor een leerhuis, bijbelstudiegroep of moment van bezinning op een vergadering.

Septembernummer speciaal

Het septembernummer van Kerk&Israël Onderweg verschijnt steeds in een extra grote oplage, om te kunnen uitdelen op de Israëlzondag. Extra nummers zijn te bestellen tegen een voordelig tarief: tot 100 exemplaren: € 0,15 per exemplaar; 100 of meer exemplaren: € 0,10 per exemplaar (inclusief verzendkosten).
>Bestellen:

(o.v.v. naam, adres en aantal); of via (030) 880 1337.

Deel uw foto's met Kerk & Israël!

Heeft u mooie (vakantie) foto's van Israël? Wij zijn altijd op zoek naar goed beeldmateriaal. >Meer informatie:
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Hier liggen de wortels van ons geloof; het gaat dus om meer dan een historische bepaling.
 
Boekbespreking De Knecht des Heren

Korte toelichting op het boek van ds. Henk Poot (PKN-predikant) 

De KNECHT DES HEREN.

Het boek beschrijft dat het Joodse Volk nog steeds telt in onze tijd. Het is Gods Volk. Lees het boek voor veel meer informatie en uitleg. Aanrader!
Hij schrijft:In het verleden en soms nog steeds in huidige tijdsbeeld hebben we te weinig aandacht aan onze broeder: Het Joodse Volk. De geloofs-belijdenissen spraken niet over Israel. Een jammerlijke gemiste kans.
Enkele aspecten uit zijn boek: God heeft Zijn volk uitgekozen. Een klein volk. Met dit volk zijn er verbonden gesloten die nog steeds gelden. Mijn God is de JHWH van Israel. Hij gaat met Abraham en zijn ‘nageslacht’ de wereld in. Brengt Hij zijn volk nu terug?
"De Here zegene u en behoede u, de Here doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede (Num6:24-27)"is gericht aan de Israëlieten. Ps.105:15: "Raak mijn gezalfden niet aan"! Pas op dus. God is nog niet klaar met het hen en er komt een nieuw verbond (Jes31: 31,..) ".. dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten’. Jezus kwam en leefde als Jood. Hij is afkomstig uit het Joodse Volk. Zijn prediking over het Koninkrijk Gods in 1e instantie gericht tot de joden. Hij is vervulling van de beloften van God. Hij is de Koning der Joden (dus geen spottitel!). M.b.t. de joden die niet gingen geloven in Jezus als de Messias zie Rom11:8 mbt de ‘bedekking’. (vergelijk o.a.Jozef die in Egypte terecht kwam; zijn broers herkenden hem niet. Zijn broers hadden zonden gepleegd maar toch werden de namen van deze broers als uitverkorenen niet doorgestreept). Er is een "gedeeltelijke verharding" ingetreden (Rom11:25). Hierdoor werd het Evangelie gebracht naar de ‘Griek’. Door deze situatie ontstond een van de oorzaken van haat tegen de joden. Onterecht! Het was Gods bedoeling zo. Paulus schrijft hierover in de brief aan de Romeinen. Hun verwerping van de Messias is de verzoening van de wereld, dwz niet zeggen dat wij hen moeten verwerpen (later meer!). Vergelijk ook het symbool van de olijfboom met de tijdelijk weggebroken takken. Wij christen mogen op de stam erbij. Toon respect voor de andere takken die straks erbij geplaatst zullen worden. Laat duidelijk zijn dat God Israel NIET verstoten heeft! Israel is Zijn uitverkorene en Jezus Christus zijn eerstgeborene. Hij is de vleesgeworden Tora en Koning der Joden.
Let wel. God heeft tot Abraham gezegd "door u zullen alle volken alle families van de aarde gezegend worden". Israel is de uitverkorene en men moet hierdoor niet jaloers worden. Hele natiën benauwde de Israëlieten en zij allen bestaan niet meer. Laat dat ook duidelijk zijn. De Israëlieten bestaan al duizenden jaren. Welk volk nog wel? De wereld van de Islam zal het ook overleven.
Ook denk er aan dat de eerste christenen joden waren en naar de synagoge gingen. Het NT bestond toen nog niet en toen werd het OT de Schrift genoemd. Het getal van de niet-joden werd groter geleidelijk met als gevolg diverse soorten reacties onderling. De joden zagen door de komst, nu wordt het belangrijk, hun identiteit en plaats in gevaar komen (als de uitverkorene!) en vooral de plaats van de Wet (voorgaande kort samengevat). Ze kwamen hierdoor in een bepaalde situatie terecht, waarover zeker nagedacht moet worden. Dit wil niet zeggen dat de kerk zich in plaats moet gaan stellen. Wij hebben hen niet vervangen. Wij staan naast hen. De kerk is oa ontstaan in de eindfase van het Romeinse Rijk. Invloed hierop op de kerk, zoals de zondag op de ‘verkeerde dag’ , niet houden van Joodse Feestdagen etc. Enfin, de kerk is niet Israel. God beloften blijven gelden voor Zijn Volk.
Het Joodse Volk kan niet uit het OT geschreven worden om zo het OT te koppelen aan de kerk. Dat gaat niet. Eerder werd al genoemd het ‘nieuwe verbond’ (Jer.31/Luc22). Het nieuwe is dat het bekrachtigd word door het bloed van Christus. Zijn bloed komt over Israel en hun kinderen (Ex.24). Nieuw is ook de gave van de Geest van God op het volk en het feit dat God zelf de deur openzet voor de naties van de wereld. Het oude is echter niet voorbij. En de kerk neemt niet de plaats in van Israel. Paulus in 2Kor3 verteld dat het oude verdwijnt en moet plaatsmaken voor het nieuwe. Dit slaat echter op de bediening van het verbond en niet op wie het verbond ontvangt of op de inhoud van het verbond. Israel als knecht des Heren.
Het volk heeft nog steeds een rol. Mede met Jezus Christus en het volk de schepping van God te voltooien richting het Koninkrijk Gods (Jes62).
Kerk (mi meer Christelijke gemeenten) en Israel zijn met elkaar verbonden. De kerk zal het Koninkrijk niet beërven zolang Israel niet klaar is. Israel zal niet verlost worden zolang de wereld nog niet bereikt is (hoe?).
De schrijver stelt dat er geen relatie mogelijk is met God zonder een relatie met Zijn volk. Eens? Ja., mi. Zie wat er staan in het OT, wat ook nu geldt. Leefregels voor je bestwil. Leer eruit wat god voor je kan doen. Wat is de rol van Israel en de relatie met Jezus Christus en zijn volk etc. Studie!.
De verbonden gelden voor eeuwig. Hij heeft het ook over de leer der gematria. De betekenissen van de namen in OT, plaatsen etc. In het boek wordt hierop dieper op ingegaan.
Israel is meer dan de Knecht des Heren. Liefde tussen Hem en Zijn volk speelt een grote rol. Zie ook Deut.26:19. Als andere volken Israel kwaad willen doen gaat Hij beschermend optreden, voor Zijn volk staan. In OT voorbeelden zie Num22:9, 24:8 etc. Hij vraagt wel om respect (Mal.1:6). Ook Israel doet beroep als Zijn kind (Jes63 , Ps131). Zie ook het boek Hooglied (bruid en bruidegom). God als beschermer (Ps.42,38 en 39).
Kanaän is Israel – plaats van het paradijs. Op de berg Moria bracht Abraham Isaak op het offeraltaar. Hij werd het kind van God hierdoor en was later tempelbouw mogelijk op Moria. Hier zal ook Jezus het Lam Gods zijn en hier zullen de poorten van het Koninkrijk Gods opengaan. Het hemelse Jeruzalem zal nederdalen op aarde.
Kanaän/Israel als het beloofde land (Dan.8:9’/Ps 105). Verwijzing naar het boek van Walter Brueggemann The Land". Duistere krachten willen dit alles niet en stellen alles in werking om dit te voorkomen. Omvang van het land wordt beschreven in Joz1:4. (zie ook Jes.26:15/Jer31:5/Zach2:4 etc).
Ds. H.Poot gaat verder uitgebreid in over wat Jezus voor Israel betekend.
Ef1:4 In Christus is Israel uitverkoren voor de grondlegging van de wereld om heilig en onberispelijk voor het aangezicht van God te leven.
Als niet-jood zich de wet gaan volgen als weg tot heil. Dat is niet de bedoeling Hand.15.
De nieuwe gelovigen krijgen deel aan de geestelijke rijkdom van Gods beloften. Zij mogen zich ook opmaken om het Koninkrijk binnen te gaan .. etc. Uitstorting van de Heilige Geest maar blijft de positie van Israel bewaard.
Ga niet als christen de weg van Esau of Ismael. Weersta het. Lees over Herodes uit de stam van Esau. Hij ging uiteindelijk toch ten onder.
Wat is het heil van de Joden ? Het heeft te maken met de ‘nieuwe toekomst’. Trouw van God aan Israel over zijn weg door de heilsgeschiedenis heen en over de komst van Jezus als de Koning der Joden?
Er zijn echter christenen die menen wat de oude kerkvaders schreven gevolgd moet worden mb.t. wat de betekenis is van de Heilsgeschiedenis, plaats van Israel en komst van het Koninkrijk. Over de uitverkiezing van Israel zie Ef2:1+9.+Deut. 4:37 en Rom9.
Lees de Bijbelteksten zoals het er staat. Staat er Israel dan lees het ook zo. Betrek het niet op jezelf of op de kerk. Hij noemt diverse voorbeelden in zijn boek. Er is genoeg om uit te nemen voor jezelf, zegt hij.

De verzoening van geheel Israel met Jezus. Ook in het verborgene is de bedekking is Jezus de dragende kracht van het verbond van God met Israel. Vergelijk de rol van Jozef in Egypte weer als de redder van zijn volk dat nog in Kanaän was.
Luc 1:53+72.. ‘de joden geliefden om der Vaderen wil zijn, naar Gods verkiezing.
Over het lijden van de Knecht des Heren zie Jes. 50:6,10 en Jes.52:5 etc.
Het Volk deelt mee in het lijden dat God overkomt in deze wereld en het Joodse Volk deelt mee in het lijden van de Messias. (bijv. Waar was God in Auschwitz? Juist daar in de gaskamers, gekwelt geslagen en vergast).
De schrijver gaat nog dieper in zijn boek in over de Palastijnen, ontstaan van de Joodse Staat etc. Als je dit leest dan ga er er anders tegen aan kijken over hoe de wereld nu tegen Israel aankijkt.
Is het ontstaan en aanwezigheid van de Staat van Israel en het bewonen van het land een voorbode van de komst van de Zoon van David in Jeruzalem ?

Wat hierboven samengevat is is slechts een deel uit zijn boek en mijn mening of vraag of gedachte hierover. Jdi aug 2015.
 
 
Nieuwsflits vanuit de Algemene Kerkenraad
16 juni 2015
Hierbij ontvangt u de Nieuwsflits van juni 2015 naar aanleiding van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 15 juni 2015.

Problemen.
Zoals ik u al terloops gemeld had in de extra Nieuwsflits van donderdag 4 juni jongstleden, zijn er bestuurlijke problemen ontstaan binnen de PGB. Deze problemen hebben te maken met verschillende inzichten ten aanzien van bepaalde zaken – zeker ook die het veranderingsproces betreffen – en hebben helaas geleid tot soms persoonlijke conflicten. Een en ander heeft mede tot gevolg gehad dat vorige week vier leden uit het College van Kerkrentmeesters besloten hebben hun functie neer te leggen. Het betreft het voltallige moderamen van het College van Kerkrentmeesters (de heren Pieter Flach, Gijs Kuijpers en Piet Huizing) en de heer Pico Rozendaal. Het stemt droevig

- en tevens tot nadenken - dat binnen onze PGB een conflict zo hoog is opgelopen dat er blijkbaar geen andere uitweg meer was, dan het opstappen van vier zeer kundige en betrokken leden, die met volledige inzet het afgelopen jaar/de afgelopen jaren voor de PGB en het veranderingsproces gewerkt hebben.

Op de vergadering van de AK is langdurig stil gestaan bij de ontstane situatie. Na uitgebreide discussie heeft de AK unaniem besloten tot:

Het instellen van een ‘afkoelingsperiode’ op bestuurlijk niveau (in kerkelijke termen heet zoiets een ‘moratorium’). Dit betekent concreet dat de AK in die periode geen stappen zal zetten, geen vergaderingen zal houden en geen besluiten zal nemen ten aanzien van het veranderingsproces, de bestuurlijke crisis door het opstappen van veel leden in AK en CvK, of wat dan ook. Hetzelfde wordt met klem gevraagd aan alle andere partijen die bij het veranderingsproces betrokken zijn. Gelukkig is er door de zomerperiode deels al sprake zijn van een ‘natuurlijk moment voor afkoeling’. De afkoelingsperiode zal duren tot 21 september, de dag waarop de eerste vergadering van de AK is gepland na de vakantie. Uiteraard zullen alle ‘gewone’ zaken doorgang vinden. Er zullen gewoon kerkdiensten gehouden worden in de wijken en ook de zomerdiensten in de Grote Kerk gaan gewoon door.

De AK heeft verder besloten (als enige uitzondering op bovenstaande) om op zoek te gaan naar een tijdelijke externe voorzitter, die enerzijds het veranderingsproces vanaf 21 september weer ‘op de rails moet zien te krijgen’ en anderzijds moet gaan zorgdragen voor de bemensing van de AK, waar het de opengevallen plaatsen betreft. Een delegatie vanuit de AK zal in de komende weken de mogelijke opties daartoe onderzoeken.

Het doel van een afkoelingsperiode moge duidelijk zijn: de tijd nemen om alle emoties te laten wegebben, zodat we straks met meer ‘wijsheid’ en met meer respect voor elkaar, in gezamenlijkheid, het noodzakelijke veranderingsproces tot een goed einde weten te brengen.

Beheerszaken.

De vergadering heeft een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van de conceptjaarrekening 2014 (onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de Kascommissie), waaruit een exploitatie tekort van 186.000 euro blijkt. De jaarcijfers zullen in september in S’Amen gepubliceerd worden en pas daarna kan de vergadering een definitief besluit nemen.

Studentenpastoraat.

Tot onze grote teleurstelling hebben we vanuit Utrecht te horen gekregen dat het contract met onze studentenpastor, ds Niels den Toom, niet verlengd kan/mag worden. Dit heeft te maken met nieuw beleid in Utrecht, dat het onmogelijk maakt om aan studentenpastores een vast contract te geven. Er zou wel geld beschikbaar zijn voor een nieuwe, andere studentenpastor. De vergadering is hierover buitengewoon ontstemd. Niels heeft meer dan

2 jaar lang keihard gewerkt om een netwerk op te bouwen, hetgeen gelukt is. Zijn werkwijze begon overduidelijk vruchten af te werpen. De AK acht het niet reëel (een verspilling van tijd en geld) om met een andere studentenpastor opnieuw te beginnen. Er is besloten om tezamen met een aantal andere steden, die geconfronteerd zijn met hetzelfde beleid, op te trekken in de contacten met het Landelijk Dienstencentrum. Namens de AK zal mevrouw Kathinka Minzinga contactpersoon worden.

Lutherse Kerk.

De vergadering heeft besloten om de eindevaluatie van het project Lutherse Kerk en het besluit over het al dan niet continueren van de activiteiten in de Lutherse Kerk met een ½ jaar uit te stellen tot juni 2016.

Afscheid.

Aan het eind van de vergadering is afscheid genomen van de heren Pieter Flach en Pico Rozendaal. De voorzitter prees hun buitengewone inzet en benadrukte dat hun expertise node gemist zal worden. Ook de voorzitter werd bedankt voor haar inzet.

Tot Slot.

Ondanks het feit dat het een moeilijke vergadering was, waarin langdurig stilgestaan werd bij verdrietige zaken binnen de PGB, was de sfeer goed en constructief. Hierdoor konden de leden van de AK ondanks alles hoopvol en met vertrouwen in de toekomst, beginnen aan het zomerreces (dat dit jaar de kwalificatie van afkoelingsperiode krijgt).
Ik wens u allen namens de AK een heel goede zomer toe.
Namens de Algemene Kerkenraad Olda Bode-Nuis, voorzitter
 
Mededeling van de Algemene Kerkenraad mbt toekomst PGB Breda
Mededeling van de Algemene Kerkenraad voor Kerkgroet / Lucasnieuws/ De Gemeente Brief. dd   31 mei 2015
Op zondag 31 mei (en in de Lutherse kerk op 7 juni) 2015 kunnen na de kerkdienst aan leden van de Algemene Kerkenraad vragen gesteld worden over de stand van zaken met betrekking tot de besprekingen over de toekomst van de PGB. Suggesties naar aanleiding daarvan zijn ook welkom.
De noodzaak om over de toekomst van de PGB na te denken en daarvoor regelingen te treffen zijn het gevolg enerzijds van afnemende inkomsten met daardoor forse financiële tekorten en anderzijds van minder beschikbare menskracht.
Na het vertrek van Ds. Bisschop zijn er nog drie predikanten voor de PGB, die allen parttime werken. En het wordt ook moeilijker om in de gelukkig verder nog actieve en levende gemeente voor alle taken ambtsdragers, medewerkers of vrijwilligers te vinden.
In de afgelopen tijd is in de AK en in de wijkkerkenraden al veel gesproken over de toekomst. Een door de AK ingestelde Toekomstgroep heeft na uitvoerige raadpleging een aantal mogelijkheden voorgesteld. In het najaar van 2014 zijn in de AK een aantal scenario’s besproken waaronder ook een scenario van sluiting van alle wijkkerken en het gezamenlijk houden van kerkdiensten in één kerkgebouw. Andere scenario’s betroffen een ander of efficiënter gebruik van alle kerkgebouwen met op termijn sluiting wanneer dat nodig werd. Daarnaast werd gesproken over het beëindigen van een aantal activiteiten, waaronder die van de jeugdwerker en van het Noorderlicht, ter besparing van kosten. Ook veranderende manieren van kerk zijn kwamen aan de orde.
Tenslotte ontstonden opties om onder meer met financiële hulp van stichtingen de huidige situatie nog te bestendigen met een aangepast aantal predikanten en medewerkers en een andere organisatievorm van de PGB.
Helaas is het hierboven als eerste genoemde scenario een eigen leven gaan leiden waardoor sommigen de gedachte hadden dat tot dit model al min of meer was besloten. Dat heeft aanleiding gegeven tot nogal wat animositeit en langs elkaar heen praten. Gelukkig zijn we nu weer constructief met elkaar in gesprek waarbij het er om gaat om gezamenlijk tot een weloverwogen en haalbare oplossing te komen.
Er is afgesproken dat de besprekingen hierover niet meer alleen in de AK worden gedaan maar in vergaderingen van alle ambtsdragers van AK en Wijkkerkenraden gezamenlijk, zodat er gelijk op kan worden geïnformeerd en gewerkt. Er hebben een paar van die vergaderingen plaatsgevonden onder leiding van een externe voorzitter uit de PKN. In het begin liepen die vergaderingen nog niet zo soepel maar dat blijkt alleen maar beter te worden.

De gemeenteleden worden via de regelmatige nieuwsflitsen uit de AK op de hoogte gehouden van de voortgang.

Er komt een moment dat de plannen meer uitkristalliseren als alle financiële, organisatorische en andere mogelijkheden goed zijn onderzocht en haalbaar lijken te zijn.

Dit leidt tot een voorgenomen besluit dat aan de gemeente zal worden voorgelegd. Daarna zal in de gemeenschappelijke ambtsdragersvergadering het plan nog kunnen worden aangepast, rekening houdend met in de gemeentevergadering gemaakte opmerkingen, waarna tenslotte door de AK een besluit kan worden genomen.

In dat besluit zal het onder andere moeten gaan over de inzet van de predikanten. Er zal, nu zij minder menskracht hebben, pastoraal werk van hen moeten worden overgenomen door ambtsdragers èn andere gemeenteleden. Ook zal het aantal vergaderingen dat zij kunnen bijwonen drastisch moeten worden verminderd.

Dat geldt ook voor alle andere ambtsdragers.

Er zal dus moeten worden besloten hoe de organisatie van de PGB er in de nabije toekomst uit gaat zien. Het meest logisch lijkt dan één gemeente met werkgroepen zowel rond de bestaande gemeenschappen/kerken als Breda breed. Daarmee wordt het aantal vergaderingen flink gereduceerd en blijft er meer tijd over voor pastoraat in de ruime zin van het woord. De AK heeft besloten een projectgroep te formeren die de mogelijkheden van het werkgroepenmodel PGB breed gaat onderzoeken. Dit besluit is in de vergadering van alle ambtsdragers op 20 mei nog eens bevestigd. In de AK vergadering van juni aanstaande zal hopelijk de projectgroep geïnstalleerd kunnen worden.

Tenslotte moet besproken worden hoe het verder moet met het gebruik van de gebouwen. De wens leeft om voorlopig alle huidige kerkgebouwen in stand te houden. Dat kan alleen als aan alle eerdere genoemde voorwaarden kan worden voldaan. Er moet dan ook gedacht worden aan gemeenschappelijk te houden diensten, niet alleen als kostenbesparing, die zeker nodig is, maar ook om de belasting voor predikanten, ambtsdragers en vrijwilligers binnen de perken te houden. En evenzeer om elkaar als leden van de Protestantse Gemeente Breda vaker tegen te komen en elkaar beter te leren kennen! Dat maakt het ook in de toekomst gemakkelijker om met elkaar te bedenken welke weg we moeten gaan en hoe we kunnen openstaan voor elkaar en voor anderen.
Veranderingen zijn vaak lastig of worden betreurd, maar geven ook nieuwe kansen als samen wordt opgetrokken in het proces. Graag nodigt de AK u uit om actief mee te leven en constructief mee te denken in dat proces.

20150528
 
Maarten Luther en de Wet

Maarten Luther en de wet (door drs. R. Labruyëre)

Zoals velen wel zullen weten heeft met name de reformator Maarten Luther een grote rol gespeeld in de herontdekking van het gegeven dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door geloof. Door sommigen wordt dit echter uitgelegd alsof Luther zou leren dat de wet voor de gelovigen geheel is afgeschaft. Dat Luther dit zeker niet bedoelde blijkt uit het volgende citaat uit één van zijn werken die hij schreef als antwoord op hen zie zoiets beweerden, de zogenaamde Antinomisten (anti-wetonderhouders). Hier volgt het citaat:

Christus heeft, doordat Hij zich vrijwillig aan de wet onderwierp en de gehele vloek van de wet verdroeg, aan hen die in Hem geloofden de heilige Geest gegeven; deze Geest drijft hen ertoe dat zij al in dit leven beginnen de wet te vervullen; in het toekomstige leven zal de gehoorzaamheid ten opzichte van de wet in hen zeer lieflijk en volmaakt zijn, zodat zij de wet met lichaam en ziel zullen vervullen, zoals nu al de engelen doen (WA 39 I, 364)

Het gaat mij nu niet om de juistheid van ieder detail van deze uitspraak. Ik wil echter stilstaan bij de volgende zin: Christus heeft, doordat Hij zich vrijwillig aan de wet onderwierp en de gehele vloek van de wet verdroeg, aan hen die in Hem geloofden de heilige Geest gegeven; deze Geest drijft hen ertoe dat zij al in dit leven beginnen de wet te vervullen.

Zoals ik al in mijn vorige blog heb aangegeven vergeten we soms een onderscheid te maken tussen de toestand van de mens voordat hij Christus als zijn verlosser leert kennen en de toestand daarna.
Luther maakt dit onderscheidt gelukkig wel. Een mens zonder Christus kan onmogelijk door zijn eigen werken gerechtvaardigd worden. Als je als mens zonder de vernieuwing van de Heilige Geest probeert de wet te houden zal je altijd tekort blijven schieten. En door dit tekort schieten kom je onder de veroordeling door God. Deze veroordeling noemt de bijbel de `vloek der wet`

Maar... gelukkig, zoals ook Luther zegt: Christus heeft de gehele vloek der wet gedragen toen Hij aan het vloekhout voor ons stierf. Dat betekent dat wij (als gelovigen, als nieuwe scheppingen die leven door de Geest) niet meer deze vloek hoeven te dragen. Hij heeft het voor ons gedragen!

Maar hoe dan verder? Ga je dan zeggen: Nou ik kan het toch niet, ik schiet toch te kort. Laat die wet maar schieten? Als we dit zeggen blijven we eigenlijk stilstaan op het punt waarop we onze rechtvaardiging door geloof leerden kennen. Het feit dat je als zondaar ontdekt dat je in Gods licht nergens blijft, tekort schiet in het houden van de wet, dus zondigt, en een verlosser, Redder, nodig hebt. Jeshua, JHWH die redt.

Als je op dit punt blijft stilstaan, blijft die redding eigenlijk een beetje armoedig. Je gelooft dan wel gered te zijn, maar in de praktijk van het dagelijkse leven is er niet zoveel van te zien. Je voelt je nog altijd een zondaar die gelukkig niet meer aan Gods norm hoeft te voldoen. Maar gelukkig zo denk je wordt de gerechtigheid van Christus je toegerekend........ Je voelt je figuurlijk gesproken als een vies persoon met versleten kleren over wie een wit stralend kleed is geworpen zodat al die viezigheid niet meer te zien is.

Dit lijkt echter niet te zijn wat Paulus (de apostel waar Luther ook vaak naar verwijst) bedoelde. We lezen in Rom 5: 17, concordant vertaald: Want indien door de overtreding van de ene, de dood heerst door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid verkrijgen, heersen in leven door de Ene, Jezus Christus.
Voordat je Christus leert kennen word je bij wijze van spreken beheerst door de dood. Je bent zondaar. Niet in staat jezelf te redden. In de bijbel worden er allerlei begrippen voor deze situatie gebruikt: slaaf van de zonde, duisternis, kinderen des toorns, etc.
Maar dan komt er een moment in je leven, dat je de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid verkrijgt!
Een grote verandering! Het leven van Christus zelf komt door de Heilige Geest in je wonen! Zijn rechtvaardigheid! Niet alleen toegerekend maar werkelijk in je! Om het met de woorden van Paulus te zeggen: Christus leeft in mij! (Gal.2:20).
En daardoor is het mogelijk om te heersen in leven door de Ene, Jezus Christus. Zoals Paulus schrijft in Rom.6:14:Want zonde zal niet over jullie heersen, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder genade (concordant vertaald)


Niet de zonde heerst. Maar jij heerst (door Jezus Christus) over de zonde. Dat is in het leven heersen.
Dan leef je zoals ook Luther zegt: deze Geest drijft hen ertoe dat zij al in dit leven beginnen de wet te vervullen.
Zoals we al eerder gezien hebben is zonde het overtreden van de wet. Zo is het niet laten heersen van de zonde: in gehoorzaamheid aan God, door de Heilige Geest de wet vervullen......Rom.8:4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.  
 
 
Maarten Luther en de Wet .. niet naar het vlees doch in de geest (by drs. R. Labruyere)

Maarten Luther en de wet

Zoals velen wel zullen weten heeft met name de reformator Maarten Luther een grote rol gespeeld in de herontdekking van het gegeven dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door geloof. Door sommigen wordt dit echter uitgelegd alsof Luther zou leren dat de wet voor de gelovigen geheel is afgeschaft. Dat Luther dit zeker niet bedoelde blijkt uit het volgende citaat uit één van zijn werken die hij schreef als antwoord op hen zie zoiets beweerden, de zogenaamde Antinomisten (anti-wetonderhouders). Hier volgt het citaat:

Christus heeft, doordat Hij zich vrijwillig aan de wet onderwierp en de gehele vloek van de wet verdroeg, aan hen die in Hem geloofden de heilige Geest gegeven; deze Geest drijft hen ertoe dat zij al in dit leven beginnen de wet te vervullen; in het toekomstige leven zal de gehoorzaamheid ten opzichte van de wet in hen zeer lieflijk en volmaakt zijn, zodat zij de wet met lichaam en ziel zullen vervullen, zoals nu al de engelen doen (WA 39 I, 364)

Het gaat mij nu niet om de juistheid van ieder detail van deze uitspraak. Ik wil echter stilstaan bij de volgende zin: Christus heeft, doordat Hij zich vrijwillig aan de wet onderwierp en de gehele vloek van de wet verdroeg, aan hen die in Hem geloofden de heilige Geest gegeven; deze Geest drijft hen ertoe dat zij al in dit leven beginnen de wet te vervullen.

Zoals ik al in mijn vorige blog heb aangegeven vergeten we soms een onderscheid te maken tussen de toestand van de mens voordat hij Christus als zijn verlosser leert kennen en de toestand daarna.
Luther maakt dit onderscheidt gelukkig wel. Een mens zonder Christus kan onmogelijk door zijn eigen werken gerechtvaardigd worden. Als je als mens zonder de vernieuwing van de Heilige Geest probeert de wet te houden zal je altijd tekort blijven schieten. En door dit tekort schieten kom je onder de veroordeling door God. Deze veroordeling noemt de bijbel de `vloek der wet`

Maar... gelukkig, zoals ook Luther zegt: Christus heeft de gehele vloek der wet gedragen toen Hij aan het vloekhout voor ons stierf. Dat betekent dat wij (als gelovigen, als nieuwe scheppingen die leven door de Geest) niet meer deze vloek hoeven te dragen. Hij heeft het voor ons gedragen!

Maar hoe dan verder? Ga je dan zeggen: Nou ik kan het toch niet, ik schiet toch te kort. Laat die wet maar schieten? Als we dit zeggen blijven we eigenlijk stilstaan op het punt waarop we onze rechtvaardiging door geloof leerden kennen. Het feit dat je als zondaar ontdekt dat je in Gods licht nergens blijft, tekort schiet in het houden van de wet, dus zondigt, en een verlosser, Redder, nodig hebt. Jeshua, JHWH die redt.

Als je op dit punt blijft stilstaan, blijft die redding eigenlijk een beetje armoedig. Je gelooft dan wel gered te zijn, maar in de praktijk van het dagelijkse leven is er niet zoveel van te zien. Je voelt je nog altijd een zondaar die gelukkig niet meer aan Gods norm hoeft te voldoen. Maar gelukkig zo denk je wordt de gerechtigheid van Christus je toegerekend........ Je voelt je figuurlijk gesproken als een vies persoon met versleten kleren over wie een wit stralend kleed is geworpen zodat al die viezigheid niet meer te zien is.

Dit lijkt echter niet te zijn wat Paulus (de apostel waar Luther ook vaak naar verwijst) bedoelde. We lezen in Rom 5: 17, concordant vertaald: Want indien door de overtreding van de ene, de dood heerst door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid verkrijgen, heersen in leven door de Ene, Jezus Christus.
Voordat je Christus leert kennen word je bij wijze van spreken beheerst door de dood. Je bent zondaar. Niet in staat jezelf te redden. In de bijbel worden er allerlei begrippen voor deze situatie gebruikt: slaaf van de zonde, duisternis, kinderen des toorns, etc.
Maar dan komt er een moment in je leven, dat je de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid verkrijgt!
Een grote verandering! Het leven van Christus zelf komt door de Heilige Geest in je wonen! Zijn rechtvaardigheid! Niet alleen toegerekend maar werkelijk in je! Om het met de woorden van Paulus te zeggen: Christus leeft in mij! (Gal.2:20).
En daardoor is het mogelijk om te heersen in leven door de Ene, Jezus Christus. Zoals Paulus schrijft in Rom.6:14:Want zonde zal niet over jullie heersen, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder genade (concordant vertaald)


Niet de zonde heerst. Maar jij heerst (door Jezus Christus) over de zonde. Dat is in het leven heersen.
Dan leef je zoals ook Luther zegt: deze Geest drijft hen ertoe dat zij al in dit leven beginnen de wet te vervullen.
Zoals we al eerder gezien hebben is zonde het overtreden van de wet. Zo is het niet laten heersen van de zonde: in gehoorzaamheid aan God, door de Heilige Geest de wet vervullen......Rom.8:4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.  

 
 
overleden mevr G.A.M. Paasch 13 april 2015

Op 13 april jl is overleden mevr. G.A.M. Paasch. We konden van haar afscheid nemen tijdens de dienst in de Lutherse Kerk te Breda op 21 april 2015 o.l.v. mw. ds. M. Schulz. Ze is in besloten kring begraven op de Bieberg.
Mevr. Paasch was vroeger jaren lang de secretaris van de kerkenraad. Daarnaast was ze ook enkele jaren diaken.
In haar werk was de in Breda destijds de jongste en ... ook de laatste Diacones in Breda.
 
Informerende stukjes tekst over opvoedende genade.

Lees de stukjes op  opvoedendegenade.blogspot.nl van. drs. R. Labryere (studeerde theologie, thans goddienstleraar).

De stukjes gaan over o.a.:
Gemeente Gods, Lichaam ..
Waarom toch die Wet ..?
Is de Wet een ondraaglijk juk...?
Bidden tot Jezus ...?
Zichtbare handelingen ....
Wil ik gelijk hebben ..?


wil je ze lezen ga dan naar opvoedendegenade.blogspot.nl.

 
 
Lutherse Kerk en Cultuurnacht Breda januari 2015

Ook de Lutherse Kerk was geopend tijdens de Cultuurnacht van Breda op 23 janauri 2015. Er kwamen ontzettend veel bezoekers binnen. Geteld zijn er meer dan 2000. Naast de Lutherse Kerk zelf was er de zwarte Madonna te zien. een Zwarte Madonna die huilt om vrede. Om haar heen is een spiraal van gestolde tranen, als je de spiraal volgt, kom je bij de Zwarte Madonna.
De opstelling van de zwate Madonna e is ontworpen door beeldend kunstenaar Lian Waas..
 
sfeervolle crypte onder de lutherse kerk Breda

OVerigens zijn alle ruimten van de Lutherse Kerk te huur.

Voor info oa..

 

meer
 
Tijdens openingen van de kerk aansteken van kaarsjes

 
Nieuwe en verplaatste predikantenborden met huidige predikante mw. ds. M. Schulz

 
Lutherroos (een van de vele versies)

In een brief van 8 juli 1530 aan Justus Jonas beschreef Luther zijn wapen:

"Het eerste zal een kruis zijn - zwart - in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft. Omdat men zo van het hart gelooft, dat het gerechtvaardigd wordt.
Zo'n hart zal midden in een witte roos staan, teken, dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft. Daarom zal de roos wit en niet rood zijn; de witte kleur is van de Geest en van alle engelen de kleur. Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld, omdat zulke vreugde in Geest en geloof het begin is van de toekomstige hemelse vreugde. En om zo'n veld een gouden ring, omdat zo'n zaligheid in de hemel eeuwig is en geen einde kent en kostbaarder is, dan alle vreugde en goederen, zoals goud de edelste en kostbaarste erts is."
 
Deel van de crypte onder de kerk voor de restauratie 2014.

De kerk en de crypte werden in 1964 op de lijst van monumentenzorg geplaatst. De kerk en crypte zijn in 1966-1968 gerestaureerd.
Het betreft hier de crypte voor de restauratie van 2013-2014.
 
Achterzijde van voormalige pastorie

 
Ingang naar de Lutherse kerk

 
Liturgische gedeelte

 
Luther Roos

In een brief van 8 juli 1530 aan Justus Jonas beschreef Luther zijn wapen:

"Het eerste zal een kruis zijn - zwart - in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft. Omdat men zo van het hart gelooft, dat het gerechtvaardigd wordt.
Zo'n hart zal midden in een witte roos staan, teken, dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft. Daarom zal de roos wit en niet rood zijn; de witte kleur is van de Geest en van alle engelen de kleur. Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld, omdat zulke vreugde in Geest en geloof het begin is van de toekomstige hemelse vreugde. En om zo'n veld een gouden ring, omdat zo'n zaligheid in de hemel eeuwig is en geen einde kent en kostbaarder is, dan alle vreugde en goederen, zoals goud de edelste en kostbaarste erts is."
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.